بانک کشاورزی

  •   مشاوره در طراحی و پیاده­ سازی فرایندهای چارچوب  ITIL
  • ارزیابی وضع موجود فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک

  • طراحی مجدد ساختار فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب ITIL, COBIT, ISO 27001

  • تعریف RFP پروزه های پیاده سازی ITIL