فاوای شهرداری اصفهان

فاوای شهرداری اصفهان مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • مشاوره در طراحی و پیاده ­سازی فرایندهای چارچوب ITIL
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • تحلیل و ارزیابی ابزار نرم افزاری