بانک ملت

بانک ملت مشتری معماری ویرا جهان سیستم
  • تدوینمعماری مطلوب مدیریت فناوری
  • ارائه مدل های مرجع معماری مطابق لایه‌های چارچوب منتخب معماری
  • توصیف کلان مدل های مرجع و نحوه بکارگیری آنها
  • ارائه و تشریح مدل معماری بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات