بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید مشتری معماری سازمانی ویرا جهان سیستم
  • بازمهندسی فرآیندها و معماری سازمانی
  • معماری راهبری فناوری اطلاعات در پروژه معماری سازمانی