شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  •  مشاوره در طراحی و پیاده­ سازی فرایندهای چارچوب ITIL
  • تهیه RFP پروژه مرکز داده بخش مدیریت خدمات 
  • طراحی فرایندهای مدیریت خدمات بر مبنای چارچوب ITIL